Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
Kế hoạch Công tác Văn thư - Lưu trữ, Bảo vệ bí mật nhà nước (văn bản số 620/KH-LN-VP ngày 14/8/2023)
508/KH-TCLN-VP 23/4/2020 Kế hoạch Công tác Văn thư - Lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước (văn bản số 1652/KH-TCLN-VP ngày 11/10/2022)
27-NQ/TW 09/11/2022 Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 Hội nghị lần thứ sau, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 29/12/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 03/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đề nghị báo cáo tình hình phát triển rừng sản xuất (văn bản số 589/TCLN-PTR ngàyngày 20/4/2023 của Tổng cục Lâm nghiệp)
79/TCLN-ĐDPH 13/01/2023 Triển khai xây dựng Đề án phát triển Dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng
1114/KL-TCLN-PCTT 11/08/2020 Kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng và công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 13/08/2020
Văn bản số 260/TCLN-PCTT ngày 04/3/2020 về việc tổng kết, đánh giá thực hiện các chính sách về lâm nghiệp