Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
375/QĐ-BNN-TCLN 19/01/2023 Quyết định số 375/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/02/2023
197/QĐ-TCLN-ĐDPH 04/07/2022 Quyết định số 197/QĐ-TCLN-ĐDPH ngày 04/7/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quy trình sử dụng bộ công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra (SMART) tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ
14/2022/QĐ-TTG 25/05/2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-TTg ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tại các Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2
1382/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2022 Quyết định số 1382/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về Ban hành Bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 15/04/2022
413/QĐ-TTg 31/03/2022 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án "Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020"
344/QĐ-TTg 15/03/2022 Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
327/QĐ-TTg 10/03/2022 Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10/3/2022 Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030
177/QĐ-TTg 10/02/2022 Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030
150/QĐ-TTg 28/01/2022 Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quyết định số 270/QĐ-TCLN-KH&HTQT và 271/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 10/12/2021 về Chỉ định tổ chức chứng nhận keo dán gỗ
243/QĐ-TCLN-KH&HTQT 01/11/2021 Quyết định số 243/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 01/11/2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) từ hạt” 01/11/2021
244/QĐ-TCLN-KH&HTQT 01/11/2021 Quyết định số 244/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 01/11/2021 Công nhận tiến bộ kỹ thuật “Kỹ thuật nhân giống cây Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch.-Ham.) từ hạt” 01/11/2021
187/QĐ-TCLN-KH&HTQT 15/07/2021 Quyết định số 187/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 15/7/2021 về chỉ định tổ chức thử nghiệm của Tổng cục Lâm nghiệp 15/07/2021
186/QĐ-TCLN-KH&HTQT 15/07/2021 Quyết định số 186/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 15/7/2021 về chỉ định tổ chức thử nghiệm của Tổng cục Lâm nghiệp 15/07/2021
74/QĐ-TCLN-KH&HTQT; 75/QĐ-TCLN-KH&HTQT 13/04/2021 Quyết định về công nhận 02 tiến bộ kỹ thuật 13/04/2021
29/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 29/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật trồng thâm canh cây Sơn tra (Táo mèo) ghép nhằm mục tiêu lấy quả" 26/01/2021
27/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 27/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật chuyển hoá rừng trồng Sa mộc cung cấp gỗ nhỏ thành rừng trồng cung cấp gỗ lớn" của Tổng cục Lâm nghiệp về 26/01/2021
26/QĐ-TCLN-KH&HTQT 26/01/2021 Quyết định số 26/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục Lâm nghiệp về Công nhận tiến bộ kỹ thuật "Kỹ thuật nhân giống Sa mộc bằng phương pháp giâm hom" 26/01/2021
24/12/2020 Quyết định số 419/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo UF-KC113 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván MDF 24/12/2020
417/QĐ-TCLN-KH&HTQT 24/12/2020 Quyết định số 417/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo dán MUF-E1.M13 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán 24/12/2020
414/QĐ-TCLN-KH&HTQT 23/12/2020 Quyết định số 415/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Sản phẩm keo UF-KC112 chất lượng cao dùng cho sản xuất ván dán 23/12/2020
404/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 404/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván bóc từ gỗ Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) 17/12/2020
403/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 403/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình kỹ thuật sấy sơ bộ gỗ xẻ rừng trồng bằng năng lượng mặt trời 17/12/2020
402/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 402/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình sấy gỗ rừng trồng bằng công nghệ bơm nhiệt chân không 17/12/2020
401/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/12/2020 Quyết định số 401/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về Quy trình công nghệ sản xuất và bảo quản ván lạng từ gỗ Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A. Camus) 17/12/2020
4832/QĐ-BNN-TCLN 27/11/2020 Quyết định Công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam 27/11/2020
4044/QĐ-BNN-TCLN 14/10/2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quyết định số: 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1421/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (Hiệp định VPA/FLEGT)
225/QĐ-TCLN-VP 06/07/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 06/07/2020
338/QĐ-TCLN-VP 30/10/2019 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ do Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp quản lý 30/10/2019
1423/QĐ-BNN-TCLN 15/04/2020 Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15/4/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019
97/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Công nhận tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp: Quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và BORAG2" 17/03/2020
96/QĐ-TCLN-KH&HTQT 17/03/2020 Công nhận 03 tiến bộ kỹ thuật lĩnh vực lâm nghiệp 17/03/2020
385/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 385/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
386/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 386/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
384/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 384/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
383/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 383/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
Quyết định số 3393/QĐ-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án Tổ chức chuỗi sự kiện "Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển"
181/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định Chỉ định tổ chức thực hiện 04/07/2019
182/QĐ-TCLN-KHCN&HTQT 04/07/2019 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định chỉ định tổ chức chứng nhận 04/07/2019
1305/QĐ-BNN-TCLN 22/04/2019 Quyết định số 1305/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp
Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030
911/QĐ-BNN-TCLN 19/03/2019 Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/03/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018
4539/QĐ-BNN-TCLN 06/11/2017 Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
38/2016/QĐ-TTg 14/9/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp