Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
17/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 17/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp 30/01/2024
16/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 16/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 01/3/2024
13/2023/TT-BNNPTNT 30/11/2023 Thông tư số 13/2023/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý rừng bền vững 01/02/2024
20/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 20/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng 01/7/2024
23/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 23/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực lâm nghiệp 01/02/2024
21/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật về Lâm nghiệp 01/02/2024
22/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 01/02/2024
Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội Vụ Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử
24/2020/TT-BCA 10/3/2020 Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước 01/7/2020
25/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 15/02/2023
26/2022/TT-BNNPTNT 30/12/2022 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 15/02/2023
16/2022/TT-BNNPTNT 25/10/2022 Thông tư số 16/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ 25/4/2023
12/2022/TT-BNNPTNT 20/09/2022 Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
22/2021/TT-BNNPTNT 29/12/2021 Thông tư số 22/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp 12/02/2022
21/2021/TT-BNNPTNT 29/12/2021 Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 01/05/2022
09/2011/TT-BNV 03/06/2011 Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời gian bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức
29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Thông tư số 29/2019/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước 20/02/2020
27/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, Truy xuất nguồn gốc lâm sản 01/01/2019
31/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phân định ranh giới rừng 01/01/2019
33/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 01/01/2019
32/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng 01/01/2019
30/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 01/01/2019
29/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 29/2018/TT-BNNPNTT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh 01/01/2019
số 28/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý rừng bền vững 01/01/2019
27/2018/TT-BNNPTNT 16/11/2018 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về Quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản 01/01/2019
Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 24/2/2017 Ban hành danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp