Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Xin ý kiến dự thảo tiêu chuẩn: Kết cấu gỗ - Xác định giá trị đặc trưng – Phần 5. Kết nối cơ học

Cập nhật ngày : 22/03/2024 04:37

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 2643/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/7/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã triển khai xây dựng dự thảo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia “Kết cấu gỗ - Xác định giá trị đặc trưng – Phần 5. Kết nối cơ học”

Để hoàn thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 01/2021/TT-BNNPTNT ngày 18/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nêu trên.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo này.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Email: truongtatdo@gmail.com).

         Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm: