Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CỞ SỞ GIỚI NĂM 2023!

Triển khai xây dựng Đề án phát triển Dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng

Cập nhật ngày : 16/01/2023 10:06

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 321/TB-VPCP, ngày 06/10/2022 và Văn bản số 8373/VPCP-NN ngày 13/12/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương xây dựng Đề án phát triển cây dược liệu và Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi chung là Đề án).

Để sớm hoàn thiện các Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tổng hợp báo cáo về tình hình phát triển các giá trị của hệ sinh thái rừng và phát triển, khai thác, chế biến, tiêu thụ dược liệu của địa phương; đồng thời, đề xuất định hướng phát triển trong thời gian tới theo mẫu đề cương gửi kèm.

Báo cáo xin gửi về địa chỉ: Tổng cục Lâm nghiệp, Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 15/3/2023 để tổng hợp. Bản mềm (báo cáo dưới dạng bản Word; các mẫu biểu dưới dạng Excel) xin gửi về địa chỉ email: trulengo@gmail.com.

 

File đính kèm: