Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Phạm Hồng Lượng, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn