Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Tài liệu Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược

Cập nhật ngày : 27/03/2020 03:48
Hội thảo tham vấn xây dựng Chiến lược

Tài liệu hội thảo bao gồm: 

- Báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược PTLNVN 2006-2020;
- Các báo cáo nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược PTLNVN 2021-2030;
- Dự thảo Chiến lược  PTLNVN 2021-2030;
- Tài liệu có liên quan khác.
Tải tại file đính kèm

File đính kèm: