Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 28/03/2024 04:59

Hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 28/02/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ ban hành Kế hoạch số 99-KH/ĐU về “Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông qua cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động công tác ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bài dự thi thuộc một trong các loại hình: bài viết, bài nói, video clip, là sản phẩm sáng tạo lần đầu, chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi; bảo đảm quy định về hình thức theo Thể lệ cuộc thi. Thời hạn nhận bài dự thi đến ngày 06/5/2024.

Cuộc thi có 03 giải A, 06 giải B, 09 giải C và 22 giải Khuyến khích.

Chi tiết nội dung, thể lệ Cuộc thi tài tài liệu kèm theo.

File đính kèm: