CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ               -               HƯỞNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ XÓA BỎ BẠO LỰC ĐỐI VỚI PHỤ NỮ 25/11/2021

Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Thông tư Ban hàn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ

Cập nhật ngày : 17/12/2020 08:30

“Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại  Quyết định số 4763/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/12/2020 về việc Phê duyệt danh mục và kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2020, Tổng cục Lâm nghiệp đã thực hiện soát xét và xây dựng dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Keo dán gỗ.

Để hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn theo quy định của Thông tư số 48/ 2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực liên quan góp ý cho Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ.

(Xin gửi kèm dự thảo Quy chuẩn và thuyết minh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 12/02/2021 về Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; email: congttdt@gmail.com

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm:  Dự thảo QCQG và Thuyết minh.zip