Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CỞ SỞ GIỚI NĂM 2023!

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn định khung giá rừng

Cập nhật ngày : 25/09/2023 10:02

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phương pháp định giá rừng, hướng dẫn khung định giá rừng. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Thông tư. Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Lâm nghiệp) trước ngày 22/10/2023 để tổng hợp. 

Chi tiết tại file kèm theo./.

File đính kèm: