Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng

Cập nhật ngày : 05/04/2024 02:25

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao xây dựng Nghị định quy định về thanh lý rừng trồng. 

Để hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định theo quy định của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị định. 

Văn bản góp ý gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Lâm nghiệp) trước ngày 25/4/2024./.

File đính kèm: