Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI BẠO LỰC TRÊN CỞ SỞ GIỚI NĂM 2023!

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030

Cập nhật ngày : 18/09/2023 11:55

Thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 04/11/2022 về Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng dự thảo Đề án "Nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng chống thiên tai đến năm 2030". 

Để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và PTNT trân trọng đề nghị Quý cơ quan có ý kiến tham gia bằng văn bản đối với dự thảo Hồ sơ Đề án. 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông (Cục Lâm nghiệp) trước ngày 30/9/2023. 

File đính kèm: