Cục lâm nghiệp

Department Of Forestry

Bình Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày : 22/05/2017 04:36

Ngày 17/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan, nhất là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả trên thực tế Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành cũng như toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;  Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực lâm nghiệp, đồng thời góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững ngành lâm nghiệp;Phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác rừng; lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật; mua, bán, cất giữ, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản;săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dãtrái pháp luật. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm pháp luật về công tác bảo vệ và pháp triển rừng.

Yêu cầu đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian đến. Xác định trách nhiệm quản lý của người đứng đầu chính quyền từ cấp huyện đến cấp xã; trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng của các sở, ngành liên quan, của lực lượng kiểm lâm và của các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; Việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW là trách nhiệm chung của mỗi đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức của các cấp, các ngành, địa phương; nội dung quán triệt phù hợp với từng đối tượng, thành phần, từng cấp, ngành, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 13-CT/TW; Việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch này phải được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cấp, các ngành, địa phương, chủ rừng và nhân dân. Kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hằng năm.

Trên cơ sở nội dung công việc chủ yếu trong Kế hoạch này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công của các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chủ rừng có trách nhiệm chỉ đạo và xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hằng năm trên địa bàn quản lý. Các cấp, các ngành, hội, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng hoàn thành trong quý II năm 2017. Hằng năm, xây dựng kế hoạch cụ thể theo tình hình thực tế của từng địa phương để tiến hành tổ chức và triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kế hoạch này đạt kết quả tốt, có sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả cho Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất của các địa phương, tổ chức, đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Nguồn: http://ubndbinhdinh.vn