Tổng cục lâm nghiệp - Công điện khẩn số 8534/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/10/2017 về tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Công điện khẩn số 8534/CĐ-BNN-TCLN ngày 10/10/2017 về tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến về Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới

Cập nhật ngày : 12/10/2017 9:00:55 SA

Xem nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm

File đính kèm: 8481-CD-BNN-TCLN.pdf 8534-CD-BNN-TCLN.pdf BaoCaoHN-CD8534.docx

Số hiệu: