Tổng cục lâm nghiệp - Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo tuyển tư vấn

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo tuyển tư vấn

Cập nhật ngày : 18/05/2017 4:13:52 CH

Chi tiếp xem tại file đính kèm

Hạn nộp hồ sơ: trước 17h00 ngày 31/5/2017

File đính kèm: Job_Vacancy_VN_final.doc