Tổng cục lâm nghiệp - Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết 04 năm thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết 04 năm thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

Cập nhật ngày : 20/07/2017 5:33:21 CH
Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết 04 năm thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

 

Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Sáng 20/7/2017, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020; tổng kết 04 năm thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc.

 Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 886/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Từ năm 2012,  ngành lâm nghiệp thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2013-2016, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân 6,57%/ năm; 06 tháng đầu năm 2017 tăng 5,29%, ước cả năm đạt khoảng 6,6%. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng có nhiều tiến bộ. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm dần. Công tác trồng rừng được triển khai tích cực, bình quân hàng năm trồng trên 225 nghìn ha rừng trồng tập trung, trong đó trên 90% là rừng sản xuất. Năng suất rừng trồng tiếp tục được cải thiện. Xuất hiện nhiều mô hình hợp tác, liên kết giữa công ty chế biến, sản xuất. Sản lượng gỗ rừng trồng tăng hơn 3,3 lần. Khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ hơn. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng hơn 2 lần. Năm 2016 đạt 7,3 tỷ USD, xuất siêu 5,4 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2017 đạt gần 3,8 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ, ước cả năm đạt 7,6 – 7,8 tỷ USD. Dịch vụ môi trường rừng trở thành nguồn thu tài chính quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ từng, giảm áp lực chi ngân sách với số tiền từ 1200 tỷ - 1300 tỷ/năm. Cơ cấu sử dụng đất lâm nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng giảm sự quản lý của các tổ chức nhà nước. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách được hoàn thiện hơn, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng đang được sửa đổi, thể chế hóa kịp thời chủ trương xã hội hóa nghề rừng, tái cơ cấu lâm nghiệp, quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, phát triển bền vững, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được nêu trên, việc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 cũng còn một số tồn tại lớn. Công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ (Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Nam, huyện Mường Nhé-tỉnh Điện Biên). Kết quả trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, trồng rừng thay thế còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Năng suất, chất lượng rừng thấp, đa dạng sinh học của rừng tự nhiên tiếp tục bị suy giảm (80% diện tích rừng tự nhiên là rừng nghèo), giá trị thu nhập trên 1 ha rừng sản xuất, bình quân chỉ đạt khoảng 7-8 triệu đồng/ha/năm. Hầu hết hộ gia đình quản lý diện tích rừng nhỏ dưới 3,0 ha/hộ, tỷ trọng thu nhập từ lâm nghiệp chỉ chiếm 25% trong tổng thu nhập, đời sống rất khó khăn. Chất lượng nhiều loại sản phẩm lâm nghiệp còn chưa cao và khả năng cạnh tranh thấp do quy mô sản xuất nhỏ, chưa tổ chức liên kết theo chuỗi; kết cấu hạ tầng phục vụ chế biến như kho tàng, bến bãi, công nghiệp phụ trợ… kém phát triển, chưa phát triển mạnh thị trường nội địa. Giá trị gia tăng của lâm sản còn rất thấp do thiếu gắn kết giữa nhà máy chế biến và vùng nguyên liệu. Công tác đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất còn chậm; phần lớn các công ty lâm nghiệp chưa được tự chủ kinh doanh, không có nguồn tài chính ổn định; trách nhiệm của chủ rừng chưa gắn với kết quả bảo vệ rừng, chưa phân định rõ sản xuất kinh doanh với việc thực hiện nhiệm vụ công ích

Hội nghị cũng đã tổng kết 04 năm thực hiện Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016. Về điều tra rừng đã ứng dụng tối đa tiến bộ khoa học công nghệ, kết hợp với phương pháp truyền thống và kinh nghiệm bản địa để phục vụ công tác điều tra, kiểm kê rừng đã làm tăng độ khách quan, chính xác của cơ sở dữ liệu và giảm, tiết kiệm được tối đa các nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra, kiểm kê rừng, rút ngắn được thời gian thực hiện. Kết quả kiểm kê rừng đã tạo được bộ dữ liệu đầy đủ nhất về rừng và chủ rừng, chi tiết đến từng lô rừng với các đặc điểm diện tích, trữ lượng, loại đất, loại rừng, chủ rừng, đơn vị hành chính và đơn vị quản lý rừng, tình trạng sở hữu/ sử dụng rừng, tranh chấp đất đai,… ở từng địa phương, vùng sinh thái và trên quy mô cả nước.

Từ những đánh giá về thành công và hạn chế, tồn tại của Ngành và ý kiến của các địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo Ngành cần tập trung thực hiện tốt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017. Tập trung vào hiện 3 mục tiêu: bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, phát triển rừng để nâng cao độ che phủ của rừng cùng với nâng cao năng suất, chất lượng rừng, khắc phục những hạn chế tồn tại. Nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả của các sản phẩm lâm nghiệp gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người trồng rừng, bảo vệ môi trường./.

 Văn phòng Tổng cục