Tổng cục lâm nghiệp - Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án " Khẩn cấp bảo tồn loài voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020"

Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án " Khẩn cấp bảo tồn loài voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020"