Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho Tổ chức xã hội dân sự

Thông báo mời bày tỏ quan tâm: xây dựng tài liệu về VPA/FLEGT cho Tổ chức xã hội dân sự

Cập nhật ngày : 14/12/2017 10:50:20 SA

Dự án "Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT tại Việt Nam mời các chuyên gia/ nhóm chuyên gia tư vấn xây dựng tài liệu Hướng dẫn cho Tổ chức xã hội dân sự về Hiệp định VPA/FLEGT với các nội dung sau:

- Các yêu cầu, nội dung: chi tiết trong Điều khoản tham chiếu tại file đính kèm.

- Hạn cuối nộp thư bày tỏ quan tâm: 11:00 ngày 21/12/2017

 

File đính kèm: TOR_xây_dựng_tài_liệu_cho_CSO_Dang_tin.pdf