Tổng cục lâm nghiệp - Quyết định

Quyết định

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
44/2016/QĐ-TTg 19/10/2016

Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quyết định về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

38/2016/QĐ-TTg 14/9/2016

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

2707/QĐ-BNN-TCLN, 30/6/2016 ,

Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/6/2016 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4069/QĐ-BNN-QLCL 14/10/2015

Quyết định số 4069/QĐ-BNN-QLCL ngày 14 tháng 10 năm 2015 về việc công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Pháp triển nông thôn

17/2015/QĐ-TTg 09/6/2015

Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý rừng phòng hộ

05/10/2012

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020

Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ngày 08/02/2012 Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg, ngày 09/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 – 2015

Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg, ngày 24/6/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 ban hành Quy chế đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008 - 2020

Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN, về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp

Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN về Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp

Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Quyết định số 13/2005/QĐ-BNN về Danh mục giống cây lâm nghiệp chính

Quyết định số 62/2006/QĐ-BNN về việc phê duyệt Chiến lược giống cây lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020

Quyết định số 04/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn