Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
385/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 385/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
386/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 386/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức thử nghiệm 04/12/2019
384/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 384/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về việc Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
383/QĐ-TCLN-KH&HTQT 04/12/2019 Quyết định số 383/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 04/12/2019 về Chỉ định tổ chức chứng nhận 04/12/2019
4539/QĐ-BNN-TCLN 06/11/2017 Quyết định số 4539/QĐ-BNN_TCLN ký ngày 6/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng
Quyết định 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp
Công điện Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (Văn bản số 1566/CĐ-BNN-TCLN ngày 22/02/2017)
Văn bản số 1033/TCLN-KHTC ngày 01/7/2016 về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm nghiệp (Kèm theo văn bản số 94/KH&HTQT ngày 21/6/2016)
Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
Văn bản số 272/TCLN-VP ngày 08/3/2016 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc hướng dẫn tạm thời các bước cập nhật dữ liệu và kết xuất báo cáo trên máy tính bằng Phần mềm theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính Phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020
Văn bản số 298/TCLN-CTVN, ngày 18/3/2015 về việc báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã.
Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị khối văn phòng Tổng cục
Đề án tăng cường công tác quản lý, khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ)
Quyết định số 1938/QĐ-TTg ngày 28/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2014 - 2020
Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của lực lượng kiểm lâm giai đoạn 2014 - 2020
Văn bản số 414/TB-VPCP ngày 14/10/2014 Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban chỉ đạo
Văn bản số 829/TCLN-KHTC ngày 09/6/2014 về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Văn bản số 1779/BNN-TCLN ngày 05/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014
Test1