Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2017 nguồn kinh phí sự nghiệp của Dự án " Khẩn cấp bảo tồn loài voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020"

Cập nhật ngày : 12/07/2017 03:04

Chi tiết tại file đính kèm

File đính kèm:  Ke_hoach_lua_chon_nha_thau.pdf