Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 mời thầu gói thầu "Xây dựng website, thông tin tuyên truyền" và gói thầu "Thuê làm phim phóng sự".

Cập nhật ngày : 03/08/2012 08:28

( Chi tiết xem tệp đính kèm)

File đính kèm:  BCDNN_thumoithau.pdf