CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng nuôi nhốt thú dữ

Cập nhật ngày : 17/04/2020 06:15

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3709/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia: Chuồng nuôi nhốt thú dữ.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

Văn bản góp ý đề nghị gửi trước ngày 15/6/2020 về Cơ quan quản lý CITES Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax: 02437346742, email: cites_vn.kl@mard.gov.vn; anhtuan@kiemlam.org.vn).

Dự thảo tiêu chuẩn kèm theo./.

File đính kèm:  TCVN - Thu du.docx