CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý các dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 05/05/2020 02:44

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao tại Quyết định số 3079/QĐ-BNN-KHCN ngày 25/9/2018, Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng dự thảo 03 tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, bao gồm:

  1. Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) - Phần 4: Nhóm loài cây thân gỗ lấy dầu, nhựa.
  2. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây lâm sản ngoài gỗ - Phần 7: Quế
  3. Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây lâm sản ngoài gỗ - Phần 10: Bời lời đỏ.

Để hoàn thành thiện dự thảo theo quy định của Thông tư số 48/2014/TT-BNNPTNT ngày 16/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp kính đề nghị các tổ chức và cá nhân là các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và quản lý trong lĩnh vực liên quan góp ý của các bản dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nêu trên.

(Xin gửi kèm nội dung dự thảo tiêu chuẩn)

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp (địa chỉ: số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 0437348811, email: truongtatdo@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm:  Trung tam LSNG.zip