CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng

Cập nhật ngày : 15/02/2012 10:19

Ngày 08 tháng 02 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg, ban hành một số chính sách tăng cường  công tác bảo vệ rừng. Mục tiêu của chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội và người dân tham gia bảo vệ rừng, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân và góp phần giữ vững an ninh quốc phòng. Toàn văn Quyết định "07" nêu trên tại file đính kèm./.

File đính kèm:  QD07.pdf