THÔNG TIN ĐẤU THẦU: Mua sắm thiết bị tin học, mua bàn ghế, tủ tài liệu Văn phòng, mua sắm điều hòa nhiệt độ hai chiều

Cập nhật ngày : 01/12/2011 01:34

 

Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam thông báo mời các nhà thầu hợp pháp, có đủ điều kiện và năng lực tới tham dự đấu thầu các gói thầu với các thông tin cụ thể như sau:

Số hiệu và tên các gói thầu:

-        Gói thầu số VNFF01: “Mua bàn ghế, tủ tài liệu cho Văn phòng”;

-        Gói thầu số VNFF04: “Mua sắm thiết bị tin học”;

-        Gói thầu số VNFF05: “Mua sắm điều hòa nhiệt độ hai chiều cho Văn phòng”.

Thuộc: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF).

Nguồn vốn: Phí ủy thác và lãi tiền gửi của VNFF.

Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 9h00, ngày 01 tháng 12 năm 2011 đến trước 9h00, ngày 15 tháng 12 năm 2011 (trong giờ hành chính).

Nhà thầu có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại: Văn phòng Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 500.000 đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn).

Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

Đóng thầu: lúc 9h00, ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Mở thầu: ngay sau khi đóng thầu.

Ban Điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

VNFF