Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp xây dựng Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 25/03/2018 12:51
Thông báo ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Quốc Trị tại cuộc họp xây dựng Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

File đính kèm:  216_TB_TCLN_VP.PDF