Thông báo mời thầu dự án "Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước, nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp "

Cập nhật ngày : 26/08/2013 02:10

Chi tiết tại File đính kèm

 

File đính kèm:  mời_thầu_BCS.pdf