Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ hợp đồng của Văn phòng thường trực Công ước chống sa mạc hóa

Cập nhật ngày : 22/01/2018 10:08

Nội dung tại tài liệu đính kèm

File đính kèm:  TB_KQ_tuyển_dụng.doc