CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

Cập nhật ngày : 04/11/2016 02:52

1.Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

a) Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần KARTENEX

Địa chỉ: 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

b) Giá trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): 1.139.200.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm ba mươi chin triệu, hai trăm ngàn đồng)

c) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

d) Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn:

a) Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ WETEC

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 2, Chương II Hồ sơ mời thầu.

b) Tên nhà thầu: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thanh Phương

Tóm tắt lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không vượt qua bước đánh giá về năng lực và kinh nghiệm quy định tại Mục 2, Chương II Hồ sơ mời thầu.

3. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu:

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả lựa chọn Nhà thầu của Bên mời thầu, Nhà thầu trúng thầu  liên hệ với Ban Quản lý dự án để ký kết và thực hiện hợp đồng.