Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh (số 02/TB-VPBCĐNN ngày 05/9/2012) gói thầu "Xây dựng website, thông tin tuyên truyền" mã số: VPBCĐNN 01.

Cập nhật ngày : 07/09/2012 01:07

File đính kèm:  Thongbaoketquachaohangcanhtranh.pdf