Thông báo hủy kết quả thầu gói thầu "Thuê làm phim phóng sự Mã số VPBCĐNN 02" theo Thông báo mời thầu số 11/GM-VPBCĐNN ngày 01/8/2012.

Cập nhật ngày : 28/08/2012 10:47

File đính kèm:  huy_thau.pdf