Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

Cập nhật ngày : 23/10/2013 03:08

 

Thông báo gia hạn thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu

- Tên Bên mời thầu:  Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty Lâm nghiệp Nhà nước;

- Tên gói thầu:  Tư vấn cá nhân Quốc tế - Gói số 2: Chuyên gia quốc tế về Kinh tế, tài chính

- Tên dự án:  "Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp Nhà nước (Lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp".

- Nguồn vốn: Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) .

- Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi Quốc tế.

- Thời gian bán HSMT: từ    8   giờ 00 ngày    03   / 9  /2013 đến trước  8    giờ 00 ngày  25  /  9  /2013 (trong giờ hành chính).

 - Địa điểm bán HSMT: Ban Chính sách về các tổ chức quản lý rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, phòng 307 nhà A9, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Điện thoại: 043.7349369.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (một triệu Việt Nam đồng) 

- Địa chỉ nhận HSDT: Ban chính sách về các tổ chức quản lý rừng, Tổng cục lâm nghiệp, phòng 307, nhà A9 số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: 043.7349369.

- Thời điểm đóng thầu: 8h00 ngày 25/9/2013.

- Đảm bảo dự thầu: Không.

- HSĐT được mở công khai vào  8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25/9/2013, tại nhà A3, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

NAY XIN GIA HẠN

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: đến 8 giờ 00 ngày  07 tháng 10 năm 2013 (trong thời gian hành chính)

- Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 07 tháng 10 năm 2013.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 ngày 07 tháng 10 năm 2013 tại  nhà A3, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

NAY XIN GIA HẠN LẦN 2

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: đến 8 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2013 (trong thời gian hành chính)

- Thời gian đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 10 năm 2013.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 00 ngày 28 tháng 10 năm 2013 tại  nhà A3, Tổng cục Lâm nghiệp, số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty Lâm nghiệp Nhà nước kính mời của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

Hà Nội, ngày 17  tháng 10  năm 2013 

Giám đốc


(Đã ký)


  Lê Văn Bách