Quyết định số 484/QĐ-BNN-VP ngày 12/3/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật ngày : 12/04/2012 04:03

 

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_______
Số: 484 /QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ Quy chế công vụ
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

________________
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ - CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy chế công vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:

1

Quy chế Làm việc.

2

Quy chế Tiếp công dân.

3

Quy chế Tiếp nhận, xử lý và quản lý văn bản.

4

Quy chế Quản lý văn bản đối ngoại.

5

Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại.

6

Quy chế Chế độ họp.

7

Quy chế Phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

8

Quy chế Công tác lưu trữ.

9

Quy chế Văn hoá công sở.

10

Quy chế Thường trực, bảo vệ tại cơ quan Bộ.

11

Quy chế Quản lý công sở.

12

Quy chế Tổ chức lễ tang.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện Bộ Quy chế công vụ này.

2. Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên thuộc Cơ quan Bộ, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có quan hệ công tác với Bộ có trách nhiệm thực hiện Bộ Quy chế công vụ này.

3. Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp.

4.Việc thực hiện Bộ Quy chế công vụ này là một trong những căn cứ để đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm hoặc đột xuất theo quy chế khen thưởng của Bộ.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4.Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 4;
  • Lãnh đạo Bộ;
  • Lưu: VT, VP.

BỘ TRƯỞNG

( đã ký)

Cao Đức Phát