Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiệu lực thi hành từ 01/7/2014)

Cập nhật ngày : 06/08/2014 08:02

File đính kèm:  Luatdauthau_43_2013.pdf