Kết quả tuyển dụng vị trí cán bộ truyền thông của Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện REDD+

Cập nhật ngày : 06/06/2018 04:37

Ngày 17/5/2018, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và thực hiện REDD+ (Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước) có thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự vị trí truyền thông.

Ngày 5/6/2018, Hội đồng tuyển dụng cá bộ Hợp đồng của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước đã xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên ứng tuyển vào vị trí cán bộ truyền thông. Văn phòng Ban chỉ đạo  thông báo kết quả tuyển dụng như sau: 

  1. Họ và Tên: Lê Thị Ngọc Hà
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày tháng năm sinh: 10/11/1987
  4. Chuyên ngành đào tạo: Nông lâm kết hợp./.