CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Kết quả tuyển dụng nhân sự cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Cập nhật ngày : 21/09/2018 11:02

Ngày 14/8/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có Thông báo số 111/TB-VNFF-BĐH về việc tuyển dụng nhân sự cho VNFF. 

Ngày 18/9/2018, Hội đồng tuyển dụng thực hiện Quyết định số 33/QĐ-VNFF-BĐH ngày 16/8/2018 của VNFF đã xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên ứng tuyển vào 02 vị trí nhân sự của Quỹ VNFF. Thông tin kết quả tuyển dụng nhân sự của VNFF như sau: 

  1. Vị trí Công nghệ thông tin: Ông Phạm Văn Thịnh (sinh ngày 10/10/1986).
  2. Vị trí Hành chính, văn thư: Bà Nguyễn Kim Hạnh (sinh ngày 15/8/1996).