CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hội nghị đánh giá chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản

Cập nhật ngày : 27/07/2020 10:30

Vừa qua, Tổng cục Lâm nghiệp với sự tài trợ, phối hợp của Tổ chức quốc tế Jica đã tổ chức Hội nghị đánh giá chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản. Hội nghị có sự tham dự của khoảng 120 đại biểu đại diện các Sở NNPTNT, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ, Quỹ Bảo vệ và PTR cấp tỉnh và một số doanh nghiệp trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá tại Hội nghị, thời gian vừa qua, chính sách đầu tư về bảo vệ và phát triển rừng đã và đang phát huy hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu tích cực, góp phần bảo vệ và phát triển bền vững vốn rừng hiện có, cải thiện đời sống những người làm nghề rừng, nhất là đồng bào dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa; từng bước khẳng định ví trí, vai trò của ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Thể hiện cụ thể ở các chỉ số như tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 40,84% năm 2015 lên 41,89% năm 2019, ước năm 2020 đạt khoảng 42%, đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng tiếp tục có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm pháp luật về lâm nghiệp đã giảm rõ rệt. Trồng rừng hằng năm đạt khoảng 230 nghìn ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng tăng từ 12,8 triệu m3 năm 2015 lên khoảng 20,5 triệu m3 năm 2020. Trong đó, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 2,0 triệu m3.  Khai thác rừng tự nhiên được quản lý chặt chẽ, từ năm 2016 thực hiện dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên trên toàn quốc. Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng từ 7,1 tỷ USD năm 2015 lên 11,3 tỷ USD năm 2019. Việt Nam đứng thứ 6 thế giới, đứng thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản.

Tuy nhiên, chính sách đầu tư trong lâm nghiệp trong thời gian qua cũng đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhất định. Đặc biệt, hiện nay các chính sách về lâm nghiệp đang được quy định tại nhiều văn bản khác nhau, có các mức đầu tư cho các đối tượng rất khác nhau, trong khi đó Luật Lâm nghiệp và Nghị định 156/2018/NĐ-CP đã có nhiều quy định mới về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp. Do đó, cần có nghiên cứu, tổng kết, đánh giá chính sách lâm nghiệp hiện hành để đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung nhằm từng bước hoàn thiện chính sách đầu tư, tạo động lực cho các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tham gia vào việc bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản tạo đòn bẩy cho phát triển lâm sản trong giai đoạn 2021-2025, định hướng cho phát triển Lâm nghiệp đến 2030.

Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa cho biết, trong năm 2020 Tổng cục lâm nghiệp cũng đã triển khai một số hoạt động ban đầu như thực hiện rà soát các văn bản quy định chính sách về lâm nghiệp, đề nghị các tỉnh thành phố thực hiện tổng kết các chính sách về lâm nghiệp, tổ chức đánh giá các chính sách hiện hành về lâm nghiệp và đề xuất những nội dung dự kiến xây dựng Nghị định chính sách đầu tư trong lâm nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia về tình hình triển khai chính sách đầu tư về lâm nghiệp tại các địa phương trên cả nước. Đặc biệt là những ý kiến đóng góp trực tiếp vào những nội dung cần sửa đổi, bổ sung đối với chính sách hiện nay không còn phù hợp và đề xuất chính sách mới trong thời gian tới.

Văn phòng Tổng cục