Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam họp phiên lần 1/2020  

Cập nhật ngày : 07/02/2020 10:17

Ngày 05/02/2020, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (Quỹ) tổ chức phiên họp lần 1 năm 2020 do Ông Nguyễn Quốc Trị - Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp, Chủ tịch hội đồng quản lý Quỹ chủ trì.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ  và Ban điều hành Quỹ.

Hội đồng đánh giá các kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ trong năm 2019, cơ bản đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng theo chỉ đạo của Hội đồng quản lý. Năm 2019, cả nước đã thu được hơn 2.800 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng để chi trả hỗ trợ trong công tác quản lý bảo vệ rừng cho 6,3 triệu ha rừng, chiếm 43% tổng diện tích rừng toàn quốc. Việc triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ đã giúp nâng cao hiệu quả của chính sách trong việc ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng. Tiền dịch vụ môi trường rừng được nhanh chóng chuyển cho chủ rừng, an toàn, công khai, minh bạch và tiết kiệm thời gian công sức.

Trong năm 2019, thực hiện quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, 02 loại dịch vụ môi trường rừng mới là cơ sở sản xuất công nghiệp và dịch vụ nuôi trồng thủy sản đã được áp dụng triển khai rộng rãi trên toàn quốc. Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước, hiện nay đã có 25 tỉnh xác định được danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp phải nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, ký kết được 214 hợp đồng với số tiền thu được là 3,65 tỷ đồng, nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng trên cả nước lên 871 hợp đồng. Đối với dịch vụ nuôi trồng thủy sản được quy định thu theo hình thức trực tiếp, đến nay có 3 tỉnh đã rà soát danh sách để triển khai ký hợp đồng đối với 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản.  Trong thời gian tới, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam sẽ tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai mạnh mẽ các loại dịch vụ mới theo đúng quy định.

Ngoài ra, trong năm 2019, Quỹ đã phối hợp, tham mưu cho Bộ dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét về thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cac-bon theo quy định trong Luật Lâm nghiệp và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP. Khi Quyết định thí điểm được phê duyệt sẽ góp phần làm gia tăng nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, giúp cải thiện thêm sinh kế cho người dân, giúp họ có thêm động lực sống gắn bó với rừng, bảo vệ rừng tốt hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách vẫn còn một số tồn tại vướng mắc như một số địa phương kéo dài tiến độ giải ngân tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng do phải rà soát lại diện tích rừng làm căn cứ chi tiền DVMTR; Một số nơi việc triển khai chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng không dùng tiền mặt còn gặp khó khăn do địa bàn vùng sâu vùng xa, hồ sơ của một số bà con cần xác minh; một số đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng còn chậm nộp tiền dịch vụ môi trường rừng, chưa chấp hành đúng quy định.

Kết luận tại cuộc họp, thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ giao một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 cho Ban điều hành thực hiện, cụ thể là: tiếp tục tập trung thu đúng, thu đủ tiền dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở rà soát các hợp đồng ủy thác, các loại dịch vụ môi trường rừng mới đã được quy định tại Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; xử lý nghiêm các trường hợp còn chây ỳ, nợ đọng kéo dài theo đúng quy định. Tập trung triển khai mạnh mẽ việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng phi tiền mặt đến các chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn để nâng cao tính minh bạch, an toàn, hiệu quả trong công tác giải ngân; tiếp tục tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ cac-bon đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh gây phát thải khí nhà kính lớn ngay khi quyết định thí điểm của Thủ tướng Chính phủ được ban hành. Đối với công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, thực hiện thường xuyên, liên tục từ trung ương đến địa phương để kịp thời phát hiện xử lý những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam