Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo mời bày tỏ quan tâm xây dựng hệ thống ứng dụng theo dõi diễn biến tài nguyên rừng (Hạn chót nộp hồ sơ là 17:00 ngày 25 tháng 10 năm 2014)

Cập nhật ngày : 24/09/2014 10:36

File đính kèm:  DBTNR_FORMIS.pdf