Cung cấp thông tin về hệ thống rừng phòng hộ của địa phương (văn bản số 1528/TCLN-ĐDPH ngày 18/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp)

Cập nhật ngày : 19/09/2018 04:19

Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững, Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống rừng phòng hộ phục vụ công tác quản lý, xây dựng các đề án, dự án toàn ngành. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê, cung cấp thông tin về hệ thống rừng phòng hộ của địa phương.

Chi tiết tại tài liệu kèm theo./.

File đính kèm:  1528_TCLN_DDPH.zip