BQLDA GCF Hợp phần 2 mời bày tỏ quan tâm tham gia đấu thầu các gói thầu của Dự án

Cập nhật ngày : 26/04/2018 08:40

Chi tiết tại tài liệu đính kèm

File đính kèm:  VB 27 BQLDA GCF HP2 26.4.2018.pdf