Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty lâm nghiệp nhà nước thông báo mời thầu 04 gói thầu. Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ 9 giờ 00 ngày 13/6/2013 đến trước 8 giờ 00 ngày 28/6/2013 (trong giờ hành chính)

Cập nhật ngày : 03/06/2013 03:20

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

1. Tên Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty lâm nghiệp nhà nước.

2.Tên các gói thầu:

- Gói tư vấn 1: Chuyên gia cao cấp lâm nghiệp.

- Gói tư vấn 2: Chuyên gia chính sách lâm nghiệp.

- Gói tư vấn 3: Chuyên gia kinh tế/tài chính.

- Gói tư vấn 4: Chuyên gia quản lý tài nguyên.

3. Tên dự án: “Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước (lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp”.

  4. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí của Quỹ ủy thác lâm nghiệp (Quỹ TFF) .

  5. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Rộng rãi trong nước

 - Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: từ  9 giờ 00 ngày 13/6/2013 đến trước 8 giờ 00 ngày 28/6/2013 (trong giờ hành chính)

      - Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu :  Phòng 307 nhà A9, Số 02, Ngọc Hà- Ba Đình - Hà Nội; Điện thoại: 043.7349369.

- Giá bán 1 bộ Hồ sơ mời thầu: 500.000 đồng ( Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu (HSDT): Phòng 307 nhà  A9, Số 02, Ngọc Hà- Ba Đình- Hà Nội; Điện thoại: 043.7349369.

- Thời điểm đóng thầu Gói 1: Chuyên gia cao cấp lâm nghiệp vào 8 giờ 00 ngày 28/6/2013; HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/6/2013, tại nhà B9, phòng 403, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu Gói 2: Chuyên gia chính sách lâm nghiệp vào 9 giờ 30’ ngày 28/6/2013; HSDT sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/6/2013, tại nhà B9, phòng 403, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu Gói 3: Chuyên gia kinh tế/tài chính vào 14 giờ 00 ngày 28/6/2013; HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/6/2013, tại nhà B9, phòng 403, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu Gói 4: Chuyên gia quản lý tài nguyên vào 15 giờ 30’ ngày 28/6/2013; HSDT sẽ được mở công khai vào 16 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 28/6/2013, tại nhà B9, phòng 403, Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

  Ban Quản lý dự án đánh giá thực trạng công ty lâm nghiệp nhà nước kính mời các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.